Formål og vedtægter

Vedtægter for TeamFox Brainstormers – Cykelklub

§1
Foreningens navn er ”Teamfox Brainstormers”. Foreningen er stiftet den 10. juni 2012. Hjemsted i LyngbyTaarbæk kommune (2800 Lyngby)

§2
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme cykelmotion og træning som supplement til den traditionelle behandling af neurologiske lidelser, samt styrke det sociale netværk for mennesker med Parkinsons syge og deres pårørende.
Stk. 2. Vi cykler for at kurere Parkinson sygdommen; gennem motion, synlighed og fundraising. Vi cykler for at give det gode liv med Parkinson – “Bike4Cure”.

§3
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og nærværendevedtægter.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende Generalforsamling.

§4
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt, med angivelse af dagsorden, og med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. På Generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer – blanke stemmesedler tæller ikke med i afgørelsen).
Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af Dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§5
Den ordinære Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af forslag
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af Formandskab, for 2 år. Formandsskabet kan supplere sig med en sekretær eller kasserer om nødvendigt
7. Eventuelt

§6
Stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når flertallet af Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2 Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær Generalforsamling.

§7
Stk. 1. Foreningen ledes af Formandskabet, der vælges for 2 år.
Stk. 2. Formandskabet konstituerersig med Formand, Næstformand og Kasserer og fastsætter i øvrigt sig selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af Formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8
Stk. 1. Foreningens medlemmer og Formandskabet hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmerhar ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9
Stk. 1. Foreningens regnskabsår slutter den 31. december og senest 1. marts aflægges driftsregnskab.

§10
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt Generalforsamling. Vedtagelse af opløsning skal ske med 2/3 dels majoritet af de fremmødtes afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, træffer Generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, gerne på idræt.
Stk. 3. Foreningens Formandskab kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Således som ny vedtægt: 05. december 2014

Senest revideret på generalforsamlingen den 05. december 2014.

Cykling mod Parkinson